Projekty


Stratégia značky

Klient sa snažil navrhnúť  nové obchodné meno spoločnosti tak, aby lepšie odrážalo zákaznícku základňu zúčastňujúcu sa na poskytovaných službách a etablovanie značky. GF consulting koordinovala komplexné nastavenie stratégie značky a vyvinula nový názov pre spoločnosť. V rámci procesu pomohli kreatívci reklamnej agentúry navrhnúť  3 riešenia logomanuálu, analyzovali sme rešerš ochrannej známky, definovanie tried ochrany a teritórií, definovali svoje presvedčenie, účel, archetyp správ a tón, aby lepšie slúžili cieľovej skupine začínajúceho globálneho projektu.  V ďalšej etape budovania značky koordinovala budovanie značiek dcérskych spoločností s ohľadom na zákaznícku základňu a v symbióze s etablovanou globálnou značkou.Stratégia etablovania produktu a sociálneho predaja

Výrobná spoločnosť požiadala spoločnosť GF consulting, aby im pomohla pri vývoji nízkonákladového programu na etablovanie produktu a zapojenie do verejného obstarávania. Navrhli sme stratégiu etablovania produktu na 3 roky vrátane shows, sociálnych médií, aktívneho publics relations (PR) a ročný kalendár s originálnym a so zdieľaným obsahom na viacerých sociálnych weboch a webových stránkach spoločnosti. Obsah sa použil na správne zacielenie na špecifickú cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov a na zvýšenie návštevnosti internetu, webovú stránku spoločnosti prostredníctvom získaných médií.


Manažment podniku 

GF consulting bola oslovená majiteľom obchodno-výrobnej spoločnosti so zadaním vykonania auditu spoločnosti, vedenia spoločnosti na určité časové obdobie, nastavenie riadiaceho systému v spoločnosti, analýzy prevodu spoločnosti na iný právny subjekt, deliminácie procesov a vzťahov na novú spoločnosť, implementácia opatrení nad investíciami, nastavenie obchodného tímu a odmeňovacieho systému, analýza a návrh personálnych zmien, zavedenie systému výberových konaní a nastavenie interných procesov na ďalší optimálny chod spoločnosti.


Inovácia služieb

GF consulting spolupracovala s nevýrobnou spoločnosťou v oblasti služieb na identifikácii nových spôsobov rozšírenia podnikania a zvýšenia výnosov. Uskutočnila prieskum trhu a odporučila stratégiu partnerstva s prístupom ku konkurenčnej databáze. Spoločnosť  pilotovala nový prístup s klientom na získanie rozšírenia služieb a získala prístup k oveľa väčšej zákazníckej základni.


Inovácia produktu

Spoločnosť  GF consulting spolupracovala s výrobnou spoločnosťou v oblasti nealko a alko nápojov na identifikácii nových spôsobov rozšírenia podnikania a zvýšenia výnosov. Uskutočnila prieskum trhu a odporučila stratégiu partnerstva s prístupom k radikálnej úprave produktového portfólia. Spoločnosť  v rámci diverzifikácie produktového portfólia  klienta pilotovala nový prístup etablovania značiek v portfóliu a ich ďalší posun v rámci stanovenej stratégie klienta. Splnila cieľ klienta - správnou investíciou do rôznych aktivít minimalizovala riziká a maximalizovala návratnosť .


Marketingové plánovanie a produktivita

Klient výrobnej spoločnosti zapojil GF consulting, aby zabezpečila podporu predaja a navrhla  úsporu v investíciách , zviditeľnila produkty inovatívnou formou a navrhla ročný marketingový plán s cieľom zvýšenej efektivity marketingových nákladov, v rámci produktovej kampane s vyhodnotením návratnosti (ROI). Firma nevidela po roku v reklamnej a PR agentúre žiadnu návštevnosť  webových stránok ani nových potenciálnych zákazníkov, aktuality o dianí v podniku nezaregistrovali ani súčasní odberatelia a produkty boli promované všeobecne bez výslednej produktivity. Spoločnosť  GF consulting vykonala audit súčasného stavu, zostavila ročný marketingový plán, s využitím inovatívnych marketingových nástrojov cielených na danú cieľ ovú skupinu navrhla roadshow, e-mailové kampane, zobrazovania,  aktivity sociálnych médií, blogových príspevkov a sponzorstva, zmenou interných procesov úsporu 1/3 nákladov na poplatky ext.agentúr. Prvý projekt na produkt v predaji priniesol výnimočnú návratnosť v predaji (ROI) a GF consulting, s.r.o., vyškolila interných zamestnancov, aby vyvíjali a vykonávali všetky programy, s doplnovými službami ext.agentúr.


Synergie nákupov

Investičná spoločnosť požiadala GF consulting na zabezpečenie synergií nákupov medzi dcérskymi a partnerskými spoločnosťami. V rámci analýzy spoločných komodít boli definované komodity s najväčšou pridanou hodnotou a významným faktorom - úspor, v rámci synergií nákupov. Zorganizovala analýzu možností synergií v jednotlivých spoločnostiach, vypracovala zadanie do skupinového tendra, definovala dodávateľov a kritériá výberového konania, rozloženie rizík nákupov. Skupinovým nákupom v rámci synergií každoročne predkladá históriu nákupov, verifikáciu targetov, vyhodnocuje podmienky dodávateľov a dosahuje úspory pre jednotlivé spoločnosti v skupine.


Odborné poradenstvo 

ADR  + OSO

GF consulting zabezpečuje  služby ADR bezpečnostného poradcu pre klientov, ktorí v svojej činnosti zahŕňajú cestnú dopravu alebo sa vzťahujú na balenie, nakládku, plnenie alebo vykládku nebezpečných vecí cestnou dopravou podľa zákona č. 56/2012 Z.z. . Spoločnosť  je držiteľom osvedčenia ADR bezpečnostného poradcu a je zodpovedná za pomoc pri zabraňovaní podstatným rizikám z takýchto činností, a to s ohľadom na osoby, majetok a životné prostredie.

GF consulting poskytuje poradenstvo (OSO) odborne spôsobilou  osobou  na autorizované činnosti v oblasti odpadového hospodárstva pre klientov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spoločnosť  je držiteľom osvedčenia odborne spôsobilej osoby udelenej Ministerstvom životného prostredia SR.


Interná a externá komunikácia

Líder v oblasti automotive oslovil GF consulting  pred fúziou výrobných závodov za účelom zmeny externého povedomia značky. V prvom kroku zavedenie optimálnej externej komunikácie s ohľadom na výrobnú spoločnosť a stanovené ciele vedenia, pravidelný media-monitoring.  V  ďalšom kroku odporúčanie optimálnej internej komunikácie s prepojením na stanovené pravidlá globálnej značky,  zavedenie aktívnej internej komunikácie smerom do vnútra spoločnosti. Vybudovanie tímu internej komunikácie, správa sociálnych sietí a príprava ďalších low-cost nástrojov na efektívnu komunikáciu v internom prostredí. K správnej externej a internej komunikácii patria  niele online aktivity –PR, videá, stories ale i eventy smerom do vnútra spoločnosti pre úspešné budovanie značky v automotive segmente.


Webstránky / e-shop

GF consulting bola oslovená startup projektom na vytvorenie loga, dizajnu web stránky a následne vytvorením e- shopu vrátane ďalšieho loga. Prvé grafické návrhy prešli prieskumom trhu, overenie ochrannej známky a návrh optimálneho riešenia správy web stránky.  E-shop pre daný startup projekt bol v súlade so zadaním zadávateľa, v skúšobnej prevádzke verifikovaním rýchleho a bezpečného online nákupu. Tešia nás prvé objednávky do pár hodín  po spustení ostrej prevádzky e-shopu. Prajeme veľa úspechov v online predaji a úspešný rast tejto startup spoločnosti.